Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Good2Connect Plaza

Deze Algemene Voorwaarden hebben betrekking op de gebruiker van Good2Connect Plaza. Leest u deze Algemene Voorwaarden nauwkeurig voordat u gebruikt maakt van de diensten. Door naar www.good2connectplaza.nl te gaan, erdoorheen te scrollen en te bladeren, het te gebruiken en/of een boeking te plaatsen, erkent en stemt u ermee in dat u de onderstaande Algemene Voorwaarden en privacyverklaring heeft gelezen, begrepen en er mee akkoord gaat.

Good2Connect Plaza behoudt zich het recht voor de bepalingen, voorwaarden en verklaringen waaronder deze website wordt aangeboden, te wijzigen. Good2Connect Plaza raadt u aan om deze Algemene Voorwaarden regelmatig opnieuw te lezen. De meest actuele Algemene Voorwaarden zijn te allen tijde terug te vinden onderaan de website www.good2connectplaza.nl

1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Good2Connect Plaza is een onderdeel van  de onderneming Connect2Charity, waarop gebruikers online een Good2Connect Plaza abonnement of vergaderruimte cq trainingsruimte kunnen boeken.

- Gebruiker: Een gebruiker is een persoon die de website www.good2connectplaza.nl bezoekt, gebruikt en/ of erdoorheen klikt en scrolt. Gebruikers worden ook wel aangeduid als ‘derden’.

- Flexplek: Een flexplek is een reeds ingerichte werkplek in waar ten minste een bureau/tafel, (bureau)stoel en internet aanwezig zijn.

- Seat: Een seat is een reeds ingerichte werkplek in waar ten minste een bureau/tafel, (bureau)stoel en internet aanwezig zijn. Een seat wordt in deze Algemene Voorwaarden ook tot flexplek gerekend.

- Room: Een room is een ruimte met meerdere (werk)plekken die flexibel gebruikt kan worden om in te werken, vergaderen of voor het geven van meditatie, yoga, coaching en andere bijeenkomsten. Een room wordt in deze Algemene Voorwaarden ook tot flexplek gerekend.

- Boeking: Een boeking is de reservering en de betaling van een flexplek via www.good2connectplaza.nl Een boeking is definitief nadat deze door Good2Connect is bevestigd.  

2. Gebruik diensten Good2Connect Plaza

Wanneer u een boeking plaatst bij dan gaat u een transactie aan met Good2Connect Plaza waarbij u de boeking plaatst. U garandeert juridisch bevoegd te zijn om contractuele verbintenissen aan te gaan, en deze website te gebruiken in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden.

Ook verklaart u financieel draagkrachtig en handelingsbevoegd te zijn voor uw activiteiten. U garandeert bovendien dat alle gegevens die door u aangaande het gebruik van deze diensten worden verstrekt, waar en exact zijn. Misbruik van de boekingsfaciliteiten van deze website kan ertoe leiden dat u de toegang tot deze faciliteiten wordt ontzegd. Zonder enige beperking is enig valse of frauduleuze boeking verboden.

Good2Connect Plaza  houdt zich het recht voor om boekingen met onvolledige, twijfelachtige of ogenschijnlijk verkeerde gegevens van de boekende niet te accepteren.

Good2Connect Plaza is op geen enkele wijze aansprakelijk voor het om welke reden dan ook niet bereikbaar zijn of het niet werken van de website of een deel of delen van de website. In het geval van onbereikbaarheid of niet werken van de website of een deel of delen van de website, zal www.good2connectplaza.nl er alles aan doen om de website binnen een redelijke termijn weer bereikbaar en/of werkend te maken.

Als boeker gaat u akkoord met het volgende:

- Bij gebruik van koffie/thee alles aan te vullen indien nodig
- Bij gebruik van de printer het papier aan te vullen indien nodig
- De eigen werkplek schoon en netjes te houden/achter te laten
- Gebruikt servies wordt door u zelf afgewassen en opgeruimd
- Bij gebruik van de koelkast naam op eigen producten te vermelden
- Producten die over de datum zijn gooit u zelf weg

3. Duur, tarieven en beschikbaarheid van de boeking

Een boeking van een meetingroom is voor de aangegeven periode en eenmalig. Een boeking van een flexplek is per periode, met een minimale duur van 2 maanden, of zoals specifiek vermeld bij het abonnement zelf. Deze wordt telkens per 2 maanden verlengd. Na de eerste periode hanteren wij een opzegtermijn van een maand.

Alle tarieven op www.good2connectplaza.nl zijn weergegeven per flexplek en exclusief 21% btw, tenzij anders aangegeven.

Good2Connect Plaza is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige vorm van misverstanden, overboekingen of boekingen die niet juist bij de flexplek aanbieder terecht zijn gekomen.

4. Geen reserverings-, administratie- en/ of boekingskosten

Good2Connect Plaza rekent geen reserverings-, administratie en/of boekingskosten bovenop de tarieven die Good2Connect Plaza  rekent. Aan het annuleren of wijzigen van een boeking van een vergaderruimte tot 24 uur voor de betreffende boeking zijn eveneens geen kosten verbonden. Voor het annuleren en wijzigen van boekingen binnen 24 uur voor de betreffende boeking zie punt 5 'wijzigingen en annuleringen.

5. Wijzigingen en annuleringen

Als u een boeking plaatst via www.good2connectplaza.nl dan gaat u een transactie aan. Om het voor de gebruiker van de website eenvoudig te houden, hanteert Good2Connect Plaza  eigen annulerings- en no-show voorwaarden. Voor het annuleren of wijzigen van een boeking tot 24 uur voor de betreffende boeking worden geen extra kosten in rekening gebracht. Het annuleren van een boeking binnen 24 uur voor de betreffende boeking is niet mogelijk. Wel kan een betreffende boeking eenmalig worden verzet naar een andere dag en tijdstip binnen maximaal 14 dagen van de betreffende boeking. Een boeking is pas geannuleerd of gewijzigd als u per email een bevestiging van annulering of wijziging heeft ontvangen. Indien de boeker om welke reden dan ook niet komt opdagen op het tijdstip van de boeking of later komt, vervalt de boeking of het deel van de boeking die de boeker gemist heeft. Restitutie van het boekingsbedrag of een deel ervan is om geen enkele reden mogelijk.

6. Betaling

Een Good2Connect Plaza  kan u betalen middels factuur die via e-mail wordt verstuurd. Na betaling ontvangt is uw boeking definitief.   

7. Privacy

Good2Connect Plaza respecteert uw privacy en die van al haar gebruikers en zal zeer zorgvuldig omgaan met de persoonlijke gegevens die op www.good2connectplaza.nl worden achtergelaten. Bij het boeken van een flexplek wordt u gevraagd persoonlijke gegevens te verstrekken. Deze gegevens zijn nodig om uw boeking te plaatsen, te verwerken en af te ronden. Good2Connect Plaza  zal uw gegevens nooit zonder uw toestemming aan derden ter beschikking stellen, anders dan derden die betrokken zijn bij het boeken van een flexplek.  

8. Aansprakelijkheid

Gebruik van de diensten vanGood2Connect Plaza geschiedt voor risico van de boeker en/of gebruiker. Good2Connect Plaza is niet aansprakelijk voor enige vorm van diefstal of vermissing van producten of materialen die aanwezig zijn op de fysieke locatie van de Plaza.

Good2Connect Plaza is niet aansprakelijk voor schade, waaronder gevolgschade, die de boeker en/of gebruiker lijden als gevolg van ongevallen die gebeuren tijdens gebruik van de diensten, tenzij en voorzover uitsluiting van aansprakelijkheid wettelijk niet geoorloofd mocht zijn. Good2Connect Plaza is slechts aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een materieel gebrek in de door hem geboden faciliteiten indien dit materiele gebrek aan Good2Connect Plaza kan worden toegerekend, tenzij dit gebrek niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

Good2Connect Plaza is in ieder geval niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van:

Handelingen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden; Omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van Good2Connect Plaza en die krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijke verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan Good2Connect Plaza kunnen worden toegerekend.

9. Intellectueel eigendom/ Copyright

Het intellectueel eigendom en copyright (auteursrechten) van alle informatie, beschrijvingen en afbeeldingen op deze website ligt bij Good2Connect Plaza . Het is dan ook niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Good2Connect Plaza  teksten of delen ervan, afbeeldingen of andere informatie van deze website te kopiëren, hergebruiken of te verspreiden.

10. Disclaimer

Informatie die u op www.good2connectplaza.nl treft, zoals informatie over beschikbaarheid, tarieven, beschrijvingen, faciliteiten en afbeeldingen is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat deze informatie die op www.good2connectplaza.nl wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is of typografische fouten bevat.

11. Toepasselijk recht

Op deze Algemene Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. In geval van onvolledigheid, onduidelijkheid of tegenstrijdigheid tussen deze Nederlandse versie en Algemene Voorwaarden van Good2Connect Plaza  in een andere taal, prevaleert de Nederlandstalige versie. Ieder geschil dat voortvloeit uit deze Algemene Voorwaarden of onze diensten zal worden voorgelegd aan de rechtbank in Hilversum. Met het accepteren van deze Algemene Voorwaarden onderkent de gebruiker dat Good2Connect Plaza  niet aansprakelijk is voor de kwaliteit van de flexplekken, zoals de kwaliteit van bureaus, bureaustoelen, internet(verbinding) en van alle andere faciliteiten en diensten.

12. Wijzigingen met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden

Good2Connect Plaza  behoudt zich het recht voor de bepalingen, voorwaarden en verklaringen waaronder deze website wordt aangeboden, te wijzigen. De meest actuele Algemene Voorwaarden zijn te allen tijde terug te vinden op www.good2connectplaza.nl